آزمایشگاه شیمی تجزیه

این آزماشگاه به منظور گذراندن یک واحد درسی آزمایشگاه شیمی تجزیه، برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی ارائه می گردد.

فهرست آزمایش های شیمی تجزیه

  • تعیین مقدار اسید استیک (تیتراسیون خنثایی)
  • تعیین مقدار کربنات سدیم با اسید کلریدریک 1/0 نرمال
  • تعیین مقدار آهن (تیتراسیون اکسیداسیون و احیا)
  • تعیین مقدار کاتیون کلسیم بروش منگانومتری
  • اندازه کیری کاتیون مس بروش یدومتری
  • اندازه گیری کلر بروش ولهارد (تیتراسیون رسوبی)
  • تعیین مقدار کلسیم و منیزیم در یک نمونه به روش تیتراسیون کمپلکسومتری
  • تعیین مقدار باریم به روش گراویمتری