مهندسی کامپیوتر

 

 


دکتر اسماعیلی

هدایت کننده گروه کارشناسی کامپیوتر

دکترفاطمه اسماعیلی خلیل سرایی
013-34915152
f.esmaeili.kh@ut.ac.ir