آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایشگاه مکانیک سیالات دانشکده فنی فومن از آزمایشگاه های مجهز در سطح استان گیلان می باشد. دستگاه های این آزمایشگاه در ادامه با شرح مختصر ذکر شده است.


مهندس علی آبادی

سرپرست آزمایشگاه مکانیک سیالات

آقای مهندس هوشیار مقیم علی آبادی
haliabadi@ut.ac.ir
۰۱۳-۳۴۹۱۵۱۲۸
 

 

تصاویر آزمایشگاه مکانیک سیالات

دستگاه های آزمایشگاه مکانیک سیالات

 
افت فشار در یک لوله

دستگاه افت فشار ناشی از اصطکاک در یک لوله

هدف از این آزمایش بررسی افت فشار سیال ناشی از اصطکاک در یک لوله افقی برای جریانهای آرام و درهم با مقایسه نتایج تئوری و عملی است. آزمایش ها نقطه گذار و عدد رینولدز بحرانی را هم نمایش می دهند.

 


ضربه فوران آب

دستگاه ضربه فوران آب

بررسی نیروی ناشی از برخورد سیال متحرک به موانع از مسائل مطرح در دینامیک سیالات است. جت آب معمولاً برای ایجاد کار مکانیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله موارد، کاربرد این پدیده، استفاده از انرژی سیال تحت فشار برای تولید انرژی مکانیکی و الکتریکی است که به عنوان مثال می‌توان به کاربرد آن در توربین های آبی (سدها) و توربین های بخار اشاره نمود. هدف از این آزمایش، بررسی نیروی وارد توسط جت آب به موانع ساکن (سطح صاف، مخروطی، سطح با زاویه 30 درجه یا نیمکره) و مقایسه آن با قوانین اندازه حرکت است.


افت فشار در لوله کشی

 

دستگاه افت فشار در سیستم لوله کشی

هدف از این آزمایش تعیین افت انرژی ناشی از اجزای یک سیستم لوله کشی مانند زانویی، شیرآلات، خم ها، تغییر مقطع ها و دیگر عناصر موثر در سیستم می باشد.


پمپ سری و موازی

دستگاه پمپ های سری و موازی

این آزمایش به منظور مطالعه مشخصات پمپ های سانتریفوژ، در زمانی که به تنهایی یا بصورت های سری و موازی کار می کنند طراحی شده است. دانشجویان در این آزمایش با استفاده از اختلاف فشار گلویی و بالا دستی ونتوری جریان مایع را اندازه می گیرند.


کاویتاسیون

دستگاه کاویتاسیون (حفره زایی)

هدف از انجام این آزمایش بررسی و مطالعه پدیده کاویتاسیون(حفره زایی) در عبور از ونتوری است. کاویتاسیون یکی از مهمترین مباحث در مطالعه مکانیک سیالات است و زمانی رخ می دهد که در نقطه ای از مجرای عبور سیال کاهش فشار یا افزایش دماباعث تبخیر موضعی مایع و نهایتا  ایجاد حباب می شود. حباب در ادامه مسیر با افزایش  فشار یا کاهش دما می ترکد. مایع با فشار و سرعت بالا جای حباب ترکیده را پر میکند و امواج فشار ایجاد شده به سطوح اطراف برخورد می کند و صدمه می زند. کاویتاسیون می تواند صدمات جدی به ماشین ها و سیتم های هیدرولیکی وارد کند، از این رو طراحان و مهندسان باید در طراحی یا راه اندازی سیستم های جدید این پدیده را مد نظر داشته باشند.