آزمایشگاه مکانیک سیالات

 سرپرست: مهندس هوشیار مقیم علی آبادی

 

آزمایشگاه مکانیک سیالات دانشکده فنی فومن از محل کمکهای اهدایی جناب آقای مهندس جعفر ناصر پژوهش به بنیاد حامیان دانشکده فنی دانشگاه تهران تجهیز شد و در بهمن ماه سال 1390 افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. دانشجویان رشته های مهندسی شیمی و مهندسی نفت می توانند در این آزمایشگاه آموخته های خود دردرس مکانیک سیالات را بصورت عملی مورد بررسی قرار دهند. دستگاههای موجود دراین آزمایشگاه عبارتند از:

1.بررسی افت فشار در سیستم لوله کشی

2.دستگاه آزمایش پمپ سانتریفیوژ

3.تست پمپهای سری و موازی

4.بررسی اصطکاک در سیستم لوله کشی

5.بررسی اصطکاک جریان

6.دستگاه ضربه جت

7.دستگاه اندازه گیری جریان

8.دستگاه نمایش کاویتاسیون