نشریات دانشجویی دانشکده فنی فومن

نشریه بیت

 
مدیر مسئول : محمد پارسا افشار
صاحب امتیاز : انجمن علمی مهندسی کامپیوتر
سردبیر : علی رسولی