کارکنان

ردیف

نام خانوادگی

نام

سمت

شماره تلفن

ایمیل

عکس

1

ارض پیما

شهریار

خدمات

داخلی 150

arzpeyma@ut.ac.ir

2

اسماعیلی سندی

سکینه

 

 

متصدی خوابگاه دختران

 

 

013-34732338

ssendi@ut.ac.ir

 

3

امین زاده

محمدرضا

مسئول حراست دانشکده های فنی فومن و کاسپین

013-34915160

داخلی 160

 

aminzadeh22@ut.ac.ir

4

بزرگی

سلیمان

مسئول امور خدمات و فضای سبز

013-34915127

داخلی 127

solibozorgi@ut.ac.ir

5

پور ابراهیمی فومنی

مریم

 

کارشناس حسابداری

 

013-34915144

داخلی 144

m.pourebrahimi@ut.ac.ir

6

 

پورباقر مقدم

علی

انتظامات

013-34915138

a.pourbagher@ut.ac.ir

 

7

هاشمی قصابسرایی

محسن

مسئول امور دانشجویی

 

013-34915124

داخلی 124

 

 

m.hashemi82@ut.ac.ir

8

تبسمی

یوسف

انتظامات

013-34915138

y.tabsomi@ut.ac.ir

 

9

جان بخش نیا

وحید

انتظامات

013-34915138

v.janbakhshnia@ut.ac.ir

10

جهانگیری

هادی

کارشناس امور دانشجویی

013-34915125

داخلی 125

 

hjahangiri@ut.ac.ir

11

حسینی

سید افضل

مسئول امور اداری –پشتیبانی

013-34915153

داخلی 153

afzalhosseini@ut.ac.ir

12

حقیقت

لیلا

 

کارشناس آموزش 

013-34915145

داخلی 145

lhaghighat@ut.ac.ir

13

رجبی للکامی

شهرام

انتظامات

013-34915138

shrajabi@ut.ac.ir

 

14

شیرزاد گسکره

خلیل

امور پشتیبانی

013-34915127

داخلی 127

 

khalilshirzad@ut.ac.ir

 

15

صفادیده

آرش

انتظامات

013-34915138

arashsafadideh@ut.ac.ir

16

صفرعلیزاده

جمشید

اپراتور تاسیسات

013-34915101

داخلی 101

safarali41@ut.ac.ir

17

طالبی

ماهر

انتظامات

013-34915138

m.talebi@ut.ac.ir

18

طاهرنژاد

جواد

خدمات

013-34915150

داخلی 150

jtahernejad@ut.ac.ir

19

فرید خواه

فاطمه

مسئول امور آموزشی

013-34915146

داخلی 146

faridkhah@ut.ac.ir

20

قاسم نژاد

زهرا

مسئول دفتر ریاست

013-34915103

داخلی 103

z.visheka@ut.ac.ir

21

قزل باش

زینب

 

مسئول کتابخانه

013-34915169

داخلی 169

ghezelbash@ut.ac.ir

22

 

 

 

 

 

 

23

مقیم علی آبادی

هوشیار

کارشناس آزمایشگاه

013-34915128

داخلی 128

haliabadi@ut.ac.ir

24

مولایی

راشد

 

مسئول کارپردازی

 

013-34915154

داخلی 154

rmolaei@ut.ac.ir

25

میری

سید مهدی

مسئول مرکز کامپیوتر

013-34915131

داخلی 131

seyedmahdi_miri@ut.ac.ir

26