آزمایشگاه کنترل فرایندها

  سیستمهای کنترل رکن اصلی هدایت فرایندهادرمراکزبزرگ صنعتی محسوب می شوند ومتداولترین کنترلها در صنعت، کنترل جریان، کنترل سطح، کنترل فشار، کنترلpH وکنترل دما هستند. تجهیزات ابزار دقیق )شیرهای کنترل و المانهای اندازه گیری (بکار گرفته شده در دستگاههای موجود در آزمایشگاه کنترل فرآیند های دانشکده فنی فومن کاملاً صنعتی است..لذا دانشجویان، ضمن آموزش اصول کنترل کامپیوتری، که امروزه در صنعت بسیار متداول میباشد، با مدلهای مختلف شیرکنترل و ابزاراندازه گیری در مقیاس صنعتی نیز آشنا می شوند. آزمایش های ارائه شده در این آزمایشگاه عبارتند از:

 

 • آزمایش کنترل فشار و جریان
 •  آزمایش کنترل دما و جریان
 • آزمایش کنترل سطح و جریان
 • آزمایش کنترل pH
 • کالیبراسیون تجهیزات الکترنیکی و بادی

 


سرپرست آزمایشگاه کنترل فرایندها

آقای دکتر کامران کی نژاد
kamran.keynejad@ut.ac.ir
34915164 - 013 

 

 

تصاویر آزمایشگاه کنترل فرایندها

دستگاه ها و آزمایش ها

 
کنترل فشارو جریان

دستگاه آزمایش کنترل فشار و جریان

دستگاه آزمایش کنترل فشار و جریان از یک مدار هیرولیکی تشکیل شده که کنترل فشار و جریان را امکان پذیر می نماید.مدار شامل سه مخزن (هوا)، یک شیر کنترل بادی برای کنترل فشارهوای فشرده ( که از طریق کمپرسور تامین می شود) ودو شیر بادی برای کنترل تقسیم رنج جریان آب (آب شیر) می شود.یک سامانه سرپرستی و گردآوری داده (SCADA  کنترل سیستم توسط کامپیوتر را میسر می سازد. مطالعه و بررسی مباحث ذیل به کمک دستگاه امکان پذیر است:

 • کنترل های تناسبی، انتگرالی و مشتقی
 • کنترل تقسیم رنج split range control
 • وسایل اندازه گیری فشار و جریان
 • پاسخ و مشخصه های فرآیند
 • تکنیک های تنظیم کنترلر
 • کنترل سیستم به کمک نرم افزار SCADA

کنترل دما و جریان

دستگاه آزمایش کنترل دما و جریان

در این دستگاه دمای آب داخل یک رآکتور دوجداره همزن دار متصل به شیر آب در مجاورت آب داغ که در جداره راکتور جریان دارد قرار می گیرد تا به دمای مطلوب برسد. آب توسط یک پمپ سانتریفوژ از مبدل حرارتی پوسته - لوله عبور می کند و با بخار مجاور و داغ می شود و سپس در جداره رآکتور با آب سرد داخل آن گرما را مبادله می کند. جریان آب ورودی به رآکتور توسط یک شیر کنترل بادی تنظیم می شود. برای رسیدن به دمای مطلوب، حلقه اولیه کنترل دمای آب داخل رآکتور بصورت آبشاری باحلقه ثانویه کنترل جریان بخارجاری در مبدل حرارتی عمل می کند. نکات مورد بررسی  در این آزمایش عباتند از:

 • کنترل های تناسبی، انتگرالی و مشتقی
 • وسایل اندازه گیری دما و جریان
 • کنترل آبشاری دما
 • تعیین زمان مرده، پاسخ و مشخصه های فرآیند
 • تکنیک های تنظیم کنترلر
 • کنترل سیستم به کمک نرم افزار SCADA

 


کنترل سطح و جریان

دستگاه کنترل سطح و جریان

یک پمپ سانتریفوژ ستون شیشه ای را از آب مخزن ذخیره تغذیه می کند. پمپ سانتریفوژ دیگر آب را بین ستون و مخزن دیگر به گردش در می آورد. شیر کنترل بادی قرار گرفته در خروجی پمپ تغذیه، جریان ورودی به ستون را کنترل می کند و شیرکنترل بادی دیگر که در خروجی پمپ دوم است می تواند سطح آب ستون شیشه ای را کنترل کند. اهم عناوین برای تجزیه و تحلیل سیستم بشرح ذیل است:

 • کنترل های تناسبی، انتگرالی و مشتقی
 • وسایل اندازه گیری سطح و جریان
 • تعیین زمان مرده، پاسخ و مشخصه های فرآیند
 • تکنیک های تنظیم کنترلر
 • کنترل سیستم به کمک نرم افزار SCADA

 


کنترل ph

دستگاه کنترلpH

یک رآکتور همزن دارتوسط یک پمپ متریک با محلول اسید تغذیه می شود. با کنترل کردن جریان محلول باز که توسط پمپ متریک دوم وارد رآکتور می شود، کنترل pH محلول داخل راکتور انجام می شود. عناوین ذیل قابل بررسی و مطالعه هستند:

 •  کنترل های تناسبی، انتگرالی و مشتقی
 • وسایل اندازه گیری سطح و جریان
 • تعیین زمان مرده، پاسخ و مشخصه های فرآیند
 • تکنیک های تنظیم کنترلر
 • کنترل سیستم به کمک نرم افزار SCADA
 • کالیبراسیون یک pH متر

کالیبراسیون
 

 

کالیبراسیون تجهیزات الکترنیکی و بادی

برای کالیبراسیون وسایل و تجهیزات الکتریکی، الکترونیکی و بادی که معمولا در صنعت کاربرد دارند ازاین دستگاه می توان استفاده کرد.برروی این دستگاه مجموعه وسایلی نصب شده که برای آموزش،کالیبراسیون و کنترل وسایل الکترونیکی و بادی مناسب است. نمونه وسایلی که می توان با این دستگاه کالیبره کرد عبارتند از:

 • فشار سنج ها
 • انواع سوئیچ فشار
 • انواع ترموستات
 • انواع ترانسمیتر فشار (بادی و الکترونیکی)
 • انواع نمایشگر بادی و الکترنیکی
 • کنترل کننده های الکترونیکی