آزمایشگاه شیمی فیزیک

این آزماشگاه به منظور گذراندن یک واحد درسی آزمایشگاه شیمی تجزیه، برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی ارائه می گردد.

فهرست آزمایش های شیمی فیزیک:

  • سینتیک واکنشهای شیمیایی
  • جذب سطحی اسید استیک
  • مطالعه سیستمهای سه تایی
  • حجم جزئی محلولهای مولال
  • اندازه گیری ضرائب نفوذ گازها
  • تعیین ثابت تجزیه یک اسید ضعیف
  • ویسکوزیته مایعات