آزمایشگاه شیمی فیزیک

آزمایشگاه شیمی فیزیک به ارزش یک واحد برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی در نیمسال پنجم تحصیلی ارائه می شود. فهرست آزمایشهایی که دانشجویان در این واحد درسی با آشنا می شوند به شرح ذیل می باشند:

  • بررسی سینتیک واکنشهای شیمیایی.
  • آشنایی با ایزوترم های جذب سطحی و بررسی جذب سطحی اسید استیک برروی کربن فعال.
  • آشنایی با نحوه محاسبه حجم مولی جزئی محلولهای مولال
  • تعیین ثابت تفکیک یک اسید ضعیف
  • اندازه گیری ویسکوزیته مایعات با استفاده ویسکومتر شیشه ای اسوالد.
  • اندازه گیری تغییرات آنتالپی واکنش های گرمازا و گرماگیر.