هیئت رئیسه دانشکده

رئیس دانشکده

دکتر سید سعید محتسبی
شماره تماس:
013-34915103

دکتر محمد محمدی خانا پشتانی

معاون اجرایی

دکتر محمد محمدی خانا پشتانی
شماره تماس
013-34915120

دکتر ندا اساسیان کلور

معاون علمی

دکتر ندا اساسیان کلور
شماره تماس
013-34915118