مدیریت MBA

 

چارت ارشد مهندسی (پیشنهادی)MBA


(دکتر نظری

هدایت کننده گروه کارشناسی و ارشد صنایع و ارشد MBA

دکتر سلمان نظری شیرکوهی
013-34915133
snnazari@ut.ac.ir