مرکز آنالیز دستگاهی

مرکز آنالیز دستگاهی دانشکده فنی فومن با هدف ایجاد امکان بهره برداری متمرکز از دستگاههای آنالیز پیشرفته، همکاری در انجام طرح های پژوهشی اساتید، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، متقاضیان از سطح دانشگاه تهران و متقاضیان از دیگر دانشگاهها و مراکز پژوهشی، مشاوره‌ در زمینه انجام آزمایشات مختلف، برگزاری کارگاه های آموزشی وارائه خدمات به عنوان واحد کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه صنایع استان، در ابتدای سال 1394 تاسیس شد. 


مهندس علی آبادی

سرپرست مرکز آنالیز دستگاهی

آقای مهندس هوشیار مقیم علی آبادی
haliabadi@ut.ac.ir
۰۱۳-۳۴۹۱۵۱۲۸
 

 

تصاویر

نمایشگر یک مطلب

 
ََُAAS

Atomic Absorption Spectroscopy: AAS

طیف سنجی جذب اتمی در ppb و ppm اساس این تکنیک، استفاده از دستگاه جذب برای ارزیابی غلظت گونه های فلزی در مقادیر بسیار اندک نمونه است. و عملا برای بسیاری از کاربردهای صنعتی، بهداشتی تنها روش استاندارد در محدوده غلظتهای پایین است. در این برای کنترل محصولات در صنعت از نظر عناصر موجود و AAS روش هر عنصر بطور مجزا و ویژه اندازه گیری می شود. از استفاده می شود. این روش دستگاهی را trace یا ppm اندازه گیری یک فلز در مجاورت فلزات دیگر و مقادیر کم در حد میتوان برای اندازه گیری حدود 30 عنصر با حد تشخیص مناسب به کار برد. در حال حاضر اندازه گیری 20 عنصر زیر در مرکز آنالیز دستگاهی امکان پذیر می باشد. Au, Se, Ni, Ba, Al, Hg, Pb, Sb, Sn, Si, Co, Fe,Mg, Cd, Li, Bi,Cu, Cr, Zn, Mn


HPLC

High Performance Liquid Chromatography: HPLC

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مرسوم در بسیاری از علوم است (Separation) از جمله تکنیکهای جداسازی (HPLC) کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا این روش روز به روز کاربرد بیشتری در حوزه های مختلف علوم و صنایع پیدا می کند دلایل این امر عبارتند از حساسیت روش ، سازگاری سریع آن برای انجام اندازهگیریهای کمی صحیح ، شایستگی آن برای جداسازی مواد گونههای غیرفرار یا ناپایدار در مقابل گرما. طیف وسیعی از ترکیبات قطبی محلول در آب و الکل را میتوان با این روش شناسایی و اندازه گیری نمود.


کراماتوگرافی گازی

Gas Chromatography-Mass Spectrometery

GC-MS کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی به عنوان آشکارساز جرمی MS جهت جداسازی و اندازه گیری مقدارمواد فرار در حد مقادیر ناچیز و بخش GC بخش جهت شناسایی ماهیت ترکیبات جدا شده به کار می رود. یک ترکیب سری از این دو سیستم می تواند نوع و مقدار اجزای تشکیل دهنده یک مخلوط را به راحتی تفکیک و تشخیصدهد. کاربرد دستگاه: داروسازی ،سم شناسی ،شیمی ،پزشکی ،گیاهان دارویی ،صنایع غذایی، گیاهان دارویی، فیزیولوژی، پزشکی قانونی و غیره...


کروماتوگرافی گازی با نمونه برداری از بالای محلول

Head-SpaceGas Chromatography

کروماتوگرافی گازی با نمونه برداری از بالای محلول کروماتوگرافی گازی یکی از روشهای کروماتوگرافی است که برای بررسی و جداسازی مواد فرار بدون تجزیه شدن آنها، بکار میرود. در کروماتوگرافی گازی، فاز گازی یک گاز بی اثر ( برای مثال هلیوم، نیتروژن، آرگون یا دی اکسید کربن است و به فاز متحرک گاز حامل نیز می گویند. فاز ساکن یک جسم جامد جاذب یا لایه نازکی از یک مایع غیر فرار است که به دیواره داخلی ستون یا به صورت پوششی روی سطح گلوله های شیشه ای یا فلزی قرار داده شده است. فاز متحرک اجزا تشکیل دهنده نمونه را به طرف بیرون ستون حرکت میدهد و هر مولکولی که با ارتباط سستتر جذب ستون شده است، زودتر و جزیی که قدرت جذب بیشتری با ستون دارد، دیرتر از ستون خارج می شوند. بنابراین، اجزا مخلوط از یکدیگر جدا می شوند . کروماتوگرافی گازی برای جداسازی و شناسایی اجزا تشکیل دهنده یک مخلوط و تجزیه کمی آنها نیز کاربرد دارد.