کارشناسی مهندسی شیمی

دانشکده از سال تحصیلی 89-88 اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته نموده است.