آزمایشگاه انتقال حرارت

سرپرست: دکتر ندا گیلانی- دکتری مهندسی شیمی

 

انتقال حرارت یکی از علوم کاربردی در رشته­های مختلف مهندسی از جمله مهندسی شیمی و مهندسی نفت است. دانشجویان به صورت عملی پدیده­های مربوط به انتقال حرارت را در آزمایشگاه آن بررسی می کنند. آزمایشگاه انتقال حرارت دانشکده فنی فومن در سال تحصیلی 1390 افتتاح و به بهره برداری رسید که در این آزمایشگاه دانشجویان رشته­های مهندسی شیمی و مهندسی نفت، آموخته­های خود در درس انتقال حرارت را مورد بررسی عملی قرار می دهند. دستگاههای قابل استفاده در آزمایشگاه انتقال حرارت دانشکده عبارتند از:

 1-دستگاه اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی جامدات، مایعات و گازها

دانشجویان می­توانند با استفاده از این دستگاه ضریب هدایت حرارتی گازها، مایعات و جامدات مختلفی را اندازه بگیرند و تاثیر ضریب رسانش را بر میزان حرارت منتقله بررسی کنند. همچنین با استفاده از این دستگاه دانشجو می­تواند رابطه خطی تغییرات دما با لگاریتم شعاع در سیستم های استوانه ای را نیز بدست آورد.

3- دستگاه تعیین میزان انتقال حرارت تشعشعی و جابجایی آزاد

انتقال حرارت به صورت رسانش، انتقال حرارت تششعی و جابجایی آزاد صورت می­گیرد. مکانیسم­های انتقال حرارت در شرایط و محیطهای مختلف متفاوت است. دانشجو در درس انتقال حرارت آموزش می­بیند که هریک از روشهای انتقال حرارت در چه شرایطی غالب است و با استفاده از این دستگاه می­تواند به صورت عملی میزان انتقال حرارتی تشعشعی و جابجایی آزاد را اندازه­گیری کند.

4- دستگاه تعیین ضریب تاثیر پره­­های سوزنی

پره­ها از جمله تجهیزاتی است که در صنایع برای افزایش سطح تبادل حرارت استفاده می­شود. با استفاده از این دستگاه دانشجو قادر خواهد بود ضریب تاثیر پره­های سوزنی شکل را تعیین کند.

 5-دستگاه اندازه گیری میزان انتقال حرارت در مبدل های گرمایی صفحه­ای، پوسته- لوله و دو لوله­ای

یکی از تجهیزات رایجی که در صنایع برای گرم­سازی و یا سردسازی سیالات استفاده می­شود مبدلهای حرارتی است. این دسته از تجهیزات با استفاده از تبادل حرارت بین جریانهای گرم و سرد می­تواند برای گرم­ کردن و یا برای خنک سازی سیالات استفاده شود. در آزمایشگاه انتقال حرارت دانشکده فنی فومن، سه نوع رایج مبدل: صفحه­ای، پوسته-لوله و دولوله­ای وجود دارد و دانشجو می­تواند به صورت عملی دمای سیالات و سپس میزان انتقال حرارت را در هریک از این مبدلها اندازه­گیری نماید. این دستگاه قابلیت اندازه­گیری دمای جریانهای سرد و گرم را به صورت همسو و ناهمسو نیز دارد.

6-دستگاه اندازه­گیری میزان انتقال حرارت در ظروف همزندار مجهز به کویل و ژاکت.