خوابگاه های خواهران و برادران

دانشکده دارای دو خوابگاه شماره یک و دو برادران و نیز خوابگاه خواهران می باشد.

مساحت خوابگاه شماره یک 2700 مترمربع، خوابگاه شماره دو 3050 متر مربع و خوابگاه خواهران 1200 مترمربع می باشد. خوابگاه‌ها دارای امکانات سرمایشی و گرمایشی می باشند.

تصاویر خوابگاه‌ها