آزمایشگاه شیمی عمومی

آزمایشگاه شیمی عمومی به ارزش یک واحد برای دانشجویان رشته های مهندسی شیمی و مهندسی نفت در نیمسال اول تحصیلی ارائه می شود. فهرست آزمایشهایی که دانشجویان در این واحد درسی با آشنا می شوند به شرح ذیل می باشند:

  • آشنایی با محیط آزمایشگاه، علائم و هشدارها در مورد مواد شیمیایی، قوانین، اصول مهم ایمنی و شرح وظایف در آزمایشگاه شیمی.
  • تهیه محلولهای استاندارد.
  • معرفی روشهای حجم سنجی (تیتراسیونهای) اسید و باز برای تعیین غلظت ماده مجهول( اسید و یا باز).
  • معرفی روشهای حجم سنجی اکسایش-کاهش و انجام تیتراسیون منگانومتری و یادگیری محاسبات مربوطه.
  • مقدمه ای بر شناسایی کیفی آنیونها و کاتیونها در آزمایشگاه.
  • معرفی روشهای حجم سنجی رسوبی.