آزمایشگاه شیمی عمومی

فهرست آزمایش های شیمی عمومی:

  • آشنایی با محیط آزمایشگاه، علائم و هشدارها در مورد مواد شیمیایی، قوانین، اصول مهم ایمنی و شرح وظایف در آزمایشگاه شیمی
  • تهیه محلولهای استاندارد
  • اندازه گیری حجمی (تیتراسیون) اسید سنجی و بازسنجی
  • منگانومتری
  • تقطیر ساده (تهیه آب مقطر)
  • اندازه گیری ویسکوزیته
  • اندازه گیری چگالی
  • تجزیه کیفی-شناسایی کاتیونهای گروه اول(,Hg22+,Pb2+ Ag+)
  • تجزیه کیفی-شناسایی کاتیونهای گروه سوم(Hg2+،Bi3+،Cd2+،Cu2+،Sn2+، As3+،Sb3+)
  • شناسایی برخی آنیونها (-NO3، -Cl، PO43+، CO32+، SO42-)