امور دانشجویی و فرهنگی

امور دانشجویی دانشکده در بخش های زیر به دانشجویان خدمات رسانی می نماید:

  1. خوابگاه های دانشجویی
  2. سلف سرویس
  3. تربیت بدنی
  4. مرکز مشاوره
  5. امور فارغ التحصیلی
  6. وام های دانشجویی

 

همچنین هماهنگی برای انجام بازدیدهایی که از بخش پژوهشی به امور دانشجویی ارسال می گردد و نیز برگزاری منظم جلسات شورای فرهنگی و نیز انجام امور مربوط به کانون ها و انجمن های علمی بخشی از فعالیتهای فرهنگی دانشکده می باشد.

 هر ساله در شروع سال تحصیلی کلیه نو دانشجویان  از نظر سلامت جسم و روان با حضور همکاران محترم مرکز مشاوره تهران در دانشکده پایش می گردند. در بخش وام های دانشجویی، دانشکده بعد از تقاضای دانشجویان در سامانه گلستان، کلیه درخواستها را بررسی و سپس جهت اقدام به صندوق رفاه ارسال می نماید.

معرفی پرسنل

جناب آقای سید محسن هاشمی: کارشناس مسئول امور دانشجویی ( شماره تماس: 34915124-013 )

سرکار خانم آذر شمسایی: مسئول وام های دانشجویی ( شماره تماس: 34915161 -013  )