آزمایشگاه شیمی آلی

این آزماشگاه به منظور گذراندن یک واحد درسی آزمایشگاه آلی برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی و نفت بصورت متوالی، هر ترم ارائه می گردد.

فهرست آزمایش های شیمی آلی:

 • تقطیر
 • تشخیص و شناسایی عناصر موجود در ترکیبات آلی
 • واکنشهای جانشینی هسته خواهی (نوکلئوفیلیک)
 • واکنش جانشینی الکترونخواهی آروماتیک
 • تهیه آلکن ها از الکلها- تهیه سیکلوهگزن یا آب زدایی از سیکلوهگزانول
 • واکنش افزایشی هالوژن روی پیوند دوگانه
 • کسیداسیون الکلها-سنتز سیکلوهگزانون
 • ایزومری شدن مالئیک اسید به فوماریک اسید
 • تراکم آلدولی-سنتز دی بنزال استون
 • سنتز استیل سالیسیلیک اسید(آسپرین)
 • صابونی شدن
 • واکنش افزایشی دیلز-آلدر