سلف

دانشکده از سال 89 دارای سلف سرویس جهت ارائه وعده های غذایی به دانشجویان، کارمندان و اساتید می باشد. سلف دانشکده دارای چهار بخش آشپزخانه، سلف برادران، سلف خواهران و سلف اساتید می باشد. اداره سلف و بوفه  از طریق پیمانکار و با نظارت دانشکده صورت می پذیرد.

تصاویر سلف دانشکده