پذیرش دانشجو در مقطع دانشجوی ارشد به صورت روزانه و شبانه از طریق آزمون سراسری در گرایش مخازن از سال 1402 آغاز شده است.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مهندسی نفت این دانشکده برای دریافت درجه کارشناسی ارشد نیازمند انجام موارد ذیل هستند :

* گذراندن حداقل 26 واحد درسی

* انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نفت

دکتر محمد محمدی خانا پشتانی

هدایت کننده گروه ارشد مهندسی نفت

دکتر محمد محمدی خانا پشتانی
013-34915120
muhammadi_mu@ut.ac.ir