اعضای هیات علمی

 
آزاده ابراهیمیان پیر بازاری

آزاده ابراهیمیان پیر بازاری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ندا اساسیان کلور

ندا اساسیان کلور 

استادیار
شماره تماس: 01334734921
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه اسماعیلی خلیل سرایی

فاطمه اسماعیلی خلیل سرایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عاطفه حسن زاده

عاطفه حسن زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید مهدی شریفیان

سید مهدی شریفیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کامران کی نژاد

کامران کی نژاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد محمدی خاناپشتانی

محمد محمدی خاناپشتانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا نصراللهی

زهرا نصراللهی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سلمان نظری شیرکوهی

سلمان نظری شیرکوهی 

استادیار
شماره تماس: 01334734921
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی نقاش اسدی

علی نقاش اسدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 73
پست الکترونیکی: 
نمایش 10 نتیجه
از 1