کارشناسی مهندسی نفت

دانشکده از سال تحصیلی 90-89 اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته نموده است.