مهندسی نفت

 


دکتر محمد محمدی خانا پشتانی

هدایت کننده گروه مهندسی نفت

دکتر محمد محمدی خانا پشتانی
013-34915120
muhammadi_mu@ut.ac.ir