واحد های رفاهی دانشکده

دانشکده فنی فومن به منظور رفاه بیشتر واحد رفاهی استاد سرا  را برای اساتید مدعو در نظر گرفته است.

تصاویر