معاونت اجرایی

 

وظلیف معاونت اجرایی دانشکده در 3 بخش به شرح ذیل می باشد.

1- مالی

2- اداری –پشتیبانی

3- خدمات دانشجویی – فرهنگی

1- مالی

 • نظارت بر کلیه امورمالی دانشکده بر اساس قوانین و ضوابط مالی و نظارت بر مصرف اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از هزینه

2-اداری -پشتیبانی

 • نظارت برتهیه و تنظیم اسناد مناقصه و اخذ استعلام بهاء از پیمانکاران و انجام امور مربوط به برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکاران ذیصلاح و انعقاد قرارداد با آنان؛
 • نظارت ورسیدگی به صورت وضعیت‌های پیمانکاران خدمات و پشتیبانی و تنظیم اسناد مالی پیمانکاران و شرکت‌های مختلف و آزاد نمودن سپرده‌ها و ضمانتنامه‌ها؛
 • نظارت عالیه بر عملکرد مهندسان مشاور و پیمانکاران و ارزشیابی و بازرسی عملیات اجرایی و نظارت بر اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های عمرانی دانشکده و ارائه راه حل‌های لازم جهت پیشبرد و تسریع امور؛
 • تکمیل، تجهیز و توسعه پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی دانشکده
 • اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر با نظارت و راهبری نیروی های انسانی موجود در دانشکده
 • نظارت و پیگیری بر آموزش و رفاه  کارکنان
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 • پیگیری امور رفاهی کارکنان

3- خدمات دانشجویی – فرهنگی

نظارت و رسیدگی بر کلیه امور خدمات دانشجویی (امور خوابگاهها، سلف، وام های دانشجویی، مشاوره و ...)

 • برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر فعالیت های فرهنگی دانشکده
 • فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم فعالیت های فرهنگی دانشجویان
 •  ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه های فرهنگی و هنری

اعضای دفتر : اداری –پشتیبانی (سید افضل حسینی )، دانشجویی- فرهنگی (سید محسن هاشمی)،مالی (مریم پور ابراهیمی)، کارپردازی (راشد مولایی)