معرفی هدایت کننده های گروه های مختلف

هدایت کننده گروه مهندسی نفت

دکتر اشکان وطن دوست

کامران کی نژاد

هدایت کننده گروه مهندسی شیمی (کارشناسی و ارشد)

دکتر کامران کی نژاد

هدایت کننده گروه مهندسی کامپیوتر

دکتر علی نقاش اسدی

هدایت کننده گروه مهندسی صنایع (کارشناسی و ارشد) و مدیریت MBA

دکتر آرین عظیمی

هدایت کننده گروه علوم پایه

دکتر زهرا نصراللهی