معرفی هدایت کننده های گروه های مختلف

دکتر محمد محمدی خانا پشتانی

هدایت کننده گروه مهندسی نفت

دکتر محمد محمدی خانا پشتانی

کامران کی نژاد

هدایت کننده گروه مهندسی شیمی (کارشناسی و ارشد)

دکتر کامران کی نژاد

دکتر اسماعیلی

هدایت کننده گروه مهندسی کامپیوتر

دکتر فاطمه اسماعیلی خلیل سرایی

دکتر نظری

هدایت کننده گروه مهندسی صنایع (کارشناسی و ارشد) و مدیریت MBA

دکتر سلمان نظری شیر کوهی

دکتر حسن زاده

هدایت کننده گروه علوم پایه

دکتر عاطفه حسن زاده