اعضای هیات علمی

محمدصادق سنگری

محمدصادق سنگری،

استادیار
  • مدیر گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی فومن
  • دبیر کمیته جذب و استخدام دانشکده های فنی کاسپین و فومن
  • استاد راهنمای دانشجویان دانشکده فنی فومن
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده فنی فومن
شماره تماس : 01334737228
اتاق : -
صفحه رخ نما