اعضای هیات علمی

فاطمه اسماعیلی خلیل سرایی

فاطمه اسماعیلی خلیل سرایی،

استادیار
  • مجری طرح کاربردی با عنوان استفاده از نظریه گراف در بازآرایی شبکه های فشار متوسط توزیع برق با شاخص کاهش تلفات انرژی
  • هدایت کننده گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی فومن
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده فنی فومن
فومن(فومن) | فومن
شماره تماس : -
اتاق : -