امور پژوهشی

پژوهش یکی از اساسی‌ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعة همه جانبة یک کشور است و قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است. بنابراین دانشکده فنی فومن اهمیت زیادی برای موضوع پژوهش قائل بوده و موضوع پژوهش ازجایگاه ویژه ای در تصمیم گیریهای دانشکده برخوردار است. ازجمله فعالیتهای پژوهشی دانشکده عبارتند از :

  • برگزاری کارگاههای علمی آموزشی با هدف تشویق دانشجویان به امر تحقیق و پژوهش به خصوص در زمینه علوم روز.
  • برگزاری نشست های مشترک با صنایع استان در جهت تعمیق روابط صنعت و دانشگاه.
  • اجرای‌پروژه های تحقیقاتی‌وارائه‌مقاله‌توسط‌اعضای‌هیئت علمی.
  • افتتاح دفتر پارک علم و فناوری دانشگاه تهران درمحل دانشکده فنی فومن.
  • برگزاری جلسات ماهیانه سخنرانیهای علمی با دعوت از اساتید برجسته صنعت و دانشگاه.
  • تاسیس دفتر همصدا (همکاری مشترک صنعت و دانشگاه) در محل دانشکده در جهت ارتباط بیشتر با صنایع استان با همکاری انجمن مدیران صنایع استان گیلان.
  • انجام کلیه امور مربوط به کارآموزی دانشجویان دانشکده.