اعضای محترم هیئت علمی دانشکده فنی فومن

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه

گروه آموزشی تلفن پست الکترونیکی

1

دکتر آزاده ابراهیمیان

دانشیار

علوم پایه

013-34915141

(141)داخلی

aebrahimian@ut.ac.ir
2

دکتر ندا اساسیان کلور

استادیار مهندسی شیمی

013-34915118

(118)داخلی

n.asasian@ut.ac.ir

3

دکتر فاطمه اسماعیلی خلیل سرایی

استادیار

علوم پایه

013-34915152

(152)داخلی

f.esmaeili.kh@ut.ac.ir
4