معاونت اجرایی

دکتر محمد محمدی خاناپشتانی عضو هیئت علمی پردیس دانشکده های فنی از سال 1394 معاونت اجرایی دانشکده فنی فومن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران را بر عهده دارند.