معاونت علمی

سرکار خانم دکتر ندا اساسیان کلور عضو هیئت علمی پردیس دانشکده های فنی از سال 1398 معاونت علمی دانشکده فنی فومن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران را بر عهده دارند.