نمایشگر یک مطلب

دانشجویان مقطع کارشناسی نگرش عملی خود را درباره آزمایشات مهندسی نفت در محیط آزمایشگاه‌ها بدست می‌آورند. این آزمایشگاه‌ها به دانشجویان فرصت کار و مشاهده پدیده‌های اصلی علمی که در دوره‌های تئوری می‌گذرانند را می‌دهد. آزمایشگاه نفت دانشکده فنی فومن از ابتدای نیمه دوم سال تحصیلی 95-94 افتتاح و به بهره­برداری رسید. فهرست آزمایش­های این آزمایشگاه عبارتند از:

1-اندازه­گیری تخلخل با استفاده از گاز هلیم

2-اندازه­گیری تراوایی با گاز

3-اندازه­گیری زاویه تماس و کشش سطحی و بین سطحی به روش قطره آویزان

4-شستشوی مغزه و مقاطع نازک با استفاده از سوکسله

5-تعیین اشباع به روش دین استارک

6-اندازه­گیری چگالی سیال با هیدرومتر

7-تعیین جرم مولکولی از طریق کاهش نقطه انجماد

8-آزمایش درصد وزنی آسفالتین در نفت به روش IP-143

9-تهیه نمونه نفت زنده مخزن در شرایط دما و فشار مخزن با استفاده از دستگاه تلفیق کننده

10-تفکیک گاز و نفت و محاسبه نرخ گاز و نفت تولیدی با استفاده از تفکیک­گر

11-گرفتن مغزه از نمونه های سنگ مخزن