آزمایشگاه چند منظوره شیمی

سرپرست: دکتر آزاده ابراهیمیان پیربازاری

آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی فومن یک آزمایشگاه چند منظوره می باشد که کلیه دروش آزمایشگاهی شیمی،شامل شیمی عمومی، شیمی آلی، شیمی تجزیه و شیمی فیزیک در آن ارائه می گردد. این آزمایشگاه از ابتدای نیمه دوم سال تحصیلی 89-88 به بهره برداری رسید و در هر نیمسال تحصیلی دانشجویان رشته های مهندسی شیمی، مهندسی نفت، تحت آموزش قرار می گیرند. علاوه بر آموزش، در این آزمایشگاه پروژه های تحقیقاتی نیز انجام می پذیرد.

 

دستگاههای موجود در آزمایشگاه چند منظوره

- بن ماری

-آب مقطرگیری

-ترازوی دیجیتال با حساسیت 210-0001/0 گرم

- ترازوی دیجیتال با حساسیت 3 - 01/0 کیلوگرم

- PH متر

-آون

-هیتر همزن

-سانتریفوژ