• دانشکده فنی فومن دارای سلف سرویس برادران، خواهران و اساتید بوده که مشغول خدمات رسانی به دانشجویان و اساتید دانشکده می باشند.