از جمله فعالیت های این بخش می توان به برگزاری نمایشگاه های مختلف و سمینارهای علمی و پژوهشی و فرهنگی و دعوت از اشخاص برجسته از لحاظ علمی و ادبی- فرهنگی و نیز بر پایی اردوهای علمی و تفریحی اشاره نمود. همچنین دانشکده دارای چهار انجمن علمی مهندسی صنایع، مهندسی شیمی، مهندسی نفت، نانو بوده و نیز دارای  انجمن ورزشی و انجمن صنفی که فعالیتهای مربوط به امور رفاهی، صنفی دانشجویان را انجام می دهند، می باشد. از جمله کانونهای فعال در دانشکده می توان به سه  کانون ادبی و فرهنگی، کانون هلال احمرو کانون قران و عترت اشاره نمود.. بسیج دانشجویی از دیگر ارگانهای دانشجویی موجود در دانشکده می باشد