•  از جمله خدمات ارائه شده در این بخش می توان به پرداخت کمک هزینه تحصیلی، پرداخت وام های دانشجویی(تحصیلی و مسکن وضروری، ازدواج و غیره) وخدمات مشاوره و طرح پایش سلامت دانشجویان (جسمی و روانی) و بیمه دانشجویی(حوادث احتمالی، دفترچه بیمه و غیره )،  تسویه حساب  در زمان فارغ التحصیلی اشاره نمود.