این دانشکده دارای سه خوابگاه با امکانات رفاهی بوده که دو خوابگاه آن برای دانشجویان پسر و یک خوابگاه برای دانشجویان دختر در نظر گرفته شده است.