در دانشکده فنی فومن فضایی در حدود 319 متر مربع به آزمایشگاه های علوم پایه و تخصصی اختصاص داده شده است. آزمایشگاه های دانشکده از ابتدای نیمه دوم سال تحصیلی 89-88 فعالیت خود را آغاز نموده است. این دانشکده در حال حاضر دارای آزمایشگاه های شیمی عمومی، شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، فیزیک مکانیک و الکتریسیته، مکانیک سیالات وانتقال حرارت می باشد.