•  اهم کارهای صورت گرفته در امور مالی دانشکده فنی فومن به شرح زیر می باشد:

1- کارهای مربوط به بانک ها

2- تهیه لیست های دستی مربوط به پرداخت های پیش آمده و تنظیم لیست بیمه کارکنان پیمانی و قرارداد معین و انجام امور بیمه

3- کلیه کارهای مربوط به تعهدات و اعتبارات

4- کارهای مربوط به دریافتها و پرداخت ها و همچنین تنظیم کلیه اسناد مربوط به آنها

5- تهیه و تنظیم لیستهای درآمد آموزشی و پیگیری درخصوص دریافت درآمدها

6- برگزاری مناقصات محدود

7- تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی حسابهای مستقل برای هرماه و گزارش مالی درخصوص میزان بودجه و هزینه انجام شده.

در حال حاضر خانم مریم پورابراهیمی مسئولیت مالی دانشکده فنی فومن را برعهده دارد،در ضمن کارپردازی دانشکده نیز زیر نظر حسابداری می باشد.جناب آقای راشد مولایی مسئولیت کارپردازی دانشکده را بر عهده دارد.