نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

r43

برنامه امتحانات نیمسال دوم 93-92 دوره مجازی دانشکده های فنی فومن و کاسپین

92/12/07

برنامه هفتگی و امتحانی دوره مجازی مهندسی صنایع-صنایع، دانشکده های  فنی فومن و کاسپین

کارشناسی ارشد نیمسال دوم 93-92

ساعت امتحان

روز امتحان

تاریخ امتحان

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

نوع درس

استاد

واحد

گروه

شماره درس

عنوان درس

10صبح

سه شنبه

20/3/93

 

 

19-17

 

 

اجباری

دکترفریبرز جولای

3

22

8109003

تئوری صف

16-14

شنبه

31/3/93

 

 

 

15-13

 

اجباری

دکتر علی بزرگی

3

22

8109001

طراحی سیستم های صنعتی

10صبح

سه شنبه

27/3/93

 

 

17-15

 

 

اجباری

دکترعباس کرامتی

3

22

8109228

سمینارو روش تحقیق

10صبح

یکشنبه

25/3/93

 

17-15

 

 

 

اختیاری

دکترجعفر رزمی

3

22

8109230

مباحث ویژه3(مدیریت زنجیره تامین سبز)

16-14

یکشنبه

18/3/92

 

19-17

 

 

 

اختیاری

دکترمحمدعلی آزاده

3

22

8109005

شبیه سازی کامپیوتری