نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امور مالی و اداری

امور مالی و اداری


امور مالی

 

 اهم کارهای صورت گرفته در امور مالی دانشکده فنی فومن به شرح زیر می باشد:

  1. کارهای مربوط به بانک ها
  2. تهیه لیست های دستی مربوط به پرداخت های پیش آمده و تنظیم لیست بیمه کارکنان پیمانی و قرارداد معین و انجام امور بیمه
  3. کلیه کارهای مربوط به تعهدات و اعتبارات
  4. کارهای مربوط به دریافتها و پرداخت ها و همچنین تنظیم کلیه اسناد مربوط به آنها
  5. تهیه و تنظیم لیستهای درآمد آموزشی و پیگیری درخصوص دریافت درآمدها
  6. برگزاری مناقصات محدود
  7. تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی حسابهای مستقل برای هرماه و گزارش مالی درخصوص میزان بودجه و هزینه انجام شده.

 

در حال حاضر خانم مریم پورابراهیمی مسئولیت مالی دانشکده فنی فومن را برعهده دارد،در ضمن کارپردازی دانشکده نیز زیر نظر حسابداری می باشد. جناب آقای راشد مولایی مسئولیت کارپردازی دانشکده را بر عهده دارد.


امور اداری

 

واحد اداری دانشکده فنی فومن بر امور پرسنلی(کارگزینی)، سیستم حضور و غیاب، مرخصی، ماُموریت، اضافه کار، امور رفاهی و واحد انتشارات و واحد پشتیبانی شامل واحدهای تا‌ُسیسات ،خدمات،مخابرات و فضای سبز دانشکده نظارت می کند. 
  امور رفاهی کارکنان نیز شامل وام ها، اداره بهداشت، برنامه ریزی سفرهای زیارتی و سیاحتی صورت می گیرد.

 

جناب آقای سید افضل حسینی مسئولیت این واحد را بر عهده دارند .