نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیئت رئیسه دانشکده

هیئت رئیسه دانشکده


رئیس دانشکده

دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی زاده
شماره تماس:
013-34915103

دکتر محمد محمدی خانا پشتانی

معاون اجرایی

دکتر محمد محمدی خانا پشتانی
شماره تماس
013-34915120

معاون علمی

دکتر عاطفه حسن زاده
شماره تماس
013-34915118