نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

1133

1133


قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشکده فنی فومن

92/10/16

بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

بدینوسیله به استحضار میرساند نظر به مصوبات هیأت رئیسه دانشکده های فنی کاسپین و فومن در خصوص شرایط و کیفیت اخذ پروژه های کارشناسی ارشد، لازم است تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بر اساس اولویتهای زیر نسبت به تکمیل و تحویل پروپوزالهای خود حداکثر تا 15 مرداد ماه به اداره آموزش اقدام نمایند. بدیهی است به پروپوزالهایی که بر اساس دستور العمل فوق تدوین نشده باشند و یا پس از زمان اعلام شده تحویل گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  1. دانشجویان ملزم به اخذ پروژه با اعضاء هیأت علمی دانشکده های فنی کاسپین و فومن می باشند.
  2. اعضاء هیأت علمی دانشکده های فنی کاسپین و فومن می توانند به طور مشترک با اعضاء هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی پروژه ارائه نمایند مشروط به آن که استاد راهنمای اول عضو هیأت علمی دانشکده های فنی کاسپین و فومن بوده و عضو هیأت علمی دوم از دانشکده مهندسی شیمی باشد.
  3.  در صورت عدم تمایل اعضاء هیأت علمی دانشکده های فنی کاسپین و فومن مبنی بر پذیرفتن مسئولیت استاد اول، فقط اساتیدی است که به صورت حق التدریس حداقل دو ترم با دانشکده ها همکاری داشته اند می توانند به عنوان استاد راهنمای اول تأیید شوند مشروط بر آن که استاد راهنمای دوم از اعضاء هیأت علمی دانشکده های فنی کاسپین و فومن باشند.

 

آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی فومن