نمایشگر دسته ای مطالب

10 برابر شدن سند تعهد محضری بابت فرصت مطالعاتی خارج از کشور در صورت عدم مراجعت و عدم انجام تعهدات

10 برابر شدن سند تعهد محضری بابت فرصت مطالعاتی خارج از کشور در صورت عدم مراجعت و عدم انجام تعهدات


همانگونه که مستحضر می‌باشید دانشجویان واجد شرایط و متقاضی گذراندن دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور بعد از معرفی و گذراندن یک سری مراحل و تکمیل مدارک از جمله ویزا، بلیت و ارائه سند تعهد محضری در صورت بودن اعتبار می‌توانند از این معاونت هزینه مصوب را دریافت نماید. در همین ارتباط در سند تعهدی قید گردیده است دانشجویانی که بعد از پایان دوره فرصت مطالعاتی به کشور مراجعت ننمایند و یا تعهدات خود را انجام ندهند مشمول پرداخت ۵ برابر مبلغ دریافتی از دانشگاه می‌باشند.، موضوع دریافت ۵ برابری خسارت در جلسه مورخ ۱۶/‏۱۱/‏۱۴۰۰‬ شورای بین الملل دانشگاه مطرح و به ۱۰ برابر دریافت جریمه افزایش و مورد موافقت قرار گرفت. خواهشمند است مورد فوق را در هنگام معرفی به دانشجو یادآور شوید که قبل از امضا تعهد دقیقاً مفاد سند تعهدی را ملاحظه نمایند. ضمناً دریافت جریمه فوق از زمان ابلاغ این نامه لازم الاجراست.