نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

/101

/101


ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه گروه آزمایشی تلفن پست الکترونیکی
1

دکتر جمشید محمدی روشنده

دانشیار

مهندسی شیمی 013-44608062 roshandeh@ut.ac.ir
2

دکتر احمد حلاجی ثانی

استادیار مهندسی شیمی 013-44609277 hallaj@ut.ac.ir
3

دکتر سید حامد موسوی

استادیار مهندسی شیمی

013-44609279

mhmousavi@ut.ac.ir
4

دکترعمیدالدین نورعلیشاهی

استادیار مهندسی شیمی

013-44608061

nouralishahi@ut.ac.ir