نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه های مهارت آموزی و کارآفرینی دانشگاه بیرجند

کارگاه های مهارت آموزی و کارآفرینی دانشگاه بیرجند


نظر به برگزاری دوره های برخط مهارت آموزی و کارآفرینی کاربردی در دانشگاه بیرجند با مشارکت سازمان فنی و حرفه ای کشور ذیل دامنه Karafarini.birjand.ac.ir  جهت بهره برداری اساتید و دانشجویان معرفی میگردد.