نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع


 

چارت ارشد مهندسی صنایع(پیشنهادی)


دکتر نظری

هدایت کننده گروه کارشناسی و ارشد صنایع و ارشد MBA

دکتر سلمان نظری شیرکوهی
013-34915133
snnazari@ut.ac.ir