نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نوزدهمین نشست "از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی"

نوزدهمین نشست "از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی"


نوزدهمین نشست "از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی" مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با همکاری معاونت پژوهشی وزارت عتف و مرکز نشر دانشگاهی ویژه «پژوهش در یاددهی و یادگیری الکترونیکی» با حضور خانم دکتر محبوبه تقی‌زاده، چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ تا ۱۲ در فضای اسکای‌روم مؤسسه به آدرس b2n.ir/iscs برگزار خواهد شد.