نمایشگر دسته ای مطالب

نامه بنیاد ملی نخبگان استان گیلان در خصوص طرح جناب آقای محمد پور حسینی یان

نامه بنیاد ملی نخبگان استان گیلان در خصوص طرح جناب آقای محمد پور حسینی یان


برگزیده شدن، اعطای تسهیلات و حمایت از طرح جناب آقای محمد پور حسینی یان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشکده فنی فومن با عنوان بررسی میزان بازیابی حرارت و رطوبت در مبدل حرارتی غشایی .