نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع


نام گرایش  : کارشناسی مهندسی صنایع


اهداف  گرایش  :


هدف از دوره کارشناسی، تربیت کارشناسانی است که می توانند بکارگیری روشهای سیستماتیک و مدلهای ریاضی، مسائل تصمیم گیری در سطح واحدهای صنعتی بزرگ و واحدهای خدماتی را تجزیه و تحلیل و حل نموده و بهترین رهنمود را در استفاده از منابع موجود و عملکرد اجزا متشکل سیستم ارائه دهند.


طول گرایش  : 8 ترم


نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی مهندسی صنایع دارای حداقل توانمندی هایی به شرح زیر خواهند بود:

  • بهبود سیستم های مرکب از انسان، ماشین و اطلاعات
  • شناسایی و رفع عوامل ناکارآمدی در انواع سیستم های صنعتی، خدماتی، بازرگانی
  • سنجش و بهبود عملکرد انواع سیستمهای صنعتی، خدماتی در بعد کلان
  • ارایه الگوهای کارآمد در ارتقاء راندمان سیستم ها
  • مدیریت، برنامه ریزی و اجرای انواع پروژه های قابلیتسازی و بهبود عملکرد سیستم ها

 


هدایت کننده گروه کارشناسی و ارشد صنایع و ارشد MBA

دکتر آرین عظیمی
013-34915133
aryanazimi@ut.ac.ir