نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹


مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد/ نیمسال دوم1400-99

 

 کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال دوم 1400-99 که پایان نامه/ رساله آنها کامل شده باشد حداکثر تا تاریخ 1400/06/31 می توانند دفاع نمایند.

 در صورتی که از اداره کل آموزش دانشگاه بازه اضافه ای در نظر گرفته شود شامل دانشجویان مشمول با تاریخ معافیت (1400/06/31) و دانشجویانی که دکترا قبول شده اند نمی باشد.