نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ممنوعیت

ممنوعیت


ممنوعیت تحصیل همزمان

93/03/12

درخصوص ممنوعیت تحصیل همزمان در دو مقطع به استحضار می رساند، بخشنامه موبوط صرفاً مربوط به دانشجویانی بوده که با یک نیمسال (1-89) در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل می شده اند و برای نیمسال مذکور نباید به طور همزمان در دو مقطع تحصیل می نموده این گونه دانشجویان در صورت فارغ التصیلی می توانستند از نیمسال دوم سال تحصیلی 90-1389 به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بپردازند.براین اساس ادامه تحصیل همزمان در دو مقطع غیرمجاز بوده و واحدهای گذرانده شده قابل پذیرش نمی باشد.